การกำกับดูแลกิจการที่ดี

CAC Certification

ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบใบรับรองการต่ออายุสมาชิก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 เป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ผ่านการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

เอกสารการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
การกำกับดูแลกิจการ 126 KB. ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณธุรกิจ 197 KB. ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองบริษัท 2.22 MB. ดาวน์โหลด
ข้อบังคับ 789 KB. ดาวน์โหลด
หนังสือบริคณห์สนธิ 28 KB. ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 5.17 MB. ดาวน์โหลด
คำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 1.05 MB. ดาวน์โหลด
แนะนำโครงการ CAC Change Agent 631 KB. Download
มติรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย 142 KB. Download


ช่องทางการร้องเรียน
เป็นช่องทางสำหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ การดำเนินธุรกิจแบบไร้จริยธรรม การทุจริต หรือการกระทำผิดต่อคู่ค้าโดยบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลที่รายงานผ่านระบบเป็นความลับและส่งต่อข้อมูลถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง