บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด

เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ การก่อสร้าง รวมไปถึงการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2556 ภายใต้บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น

โครงการทั้งหมด

บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด
เลขทะเบียนธุรกิจ 0105556119812
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการด้านที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษาพัฒนาและบริหารโครงการพลังงานทดแทนอย่างครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 50,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2033-0919-28
โทรสาร 0-2033-0909
เว็บไซต์ www.ps-cl.com
อีเมล์ info@ps-cl.com
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน