บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อหาโอกาสในการขยายธุรกิจ

โครงการทั้งหมด

บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขทะเบียนธุรกิจ 0105556101158
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการเพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 1,540,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 15,40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 340,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2033-0915-16
โทรสาร 0-2033-0909
เว็บไซต์ www.chow-international.com
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน