• กลุ่มบริษัทเชาว์ ร่วมส่งกำลังใจสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ในโรงพยาบาลสนาม  • CHOW Group ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้ ร.ร.บ้านทด  • พนักงานกลุ่มบริษัท ร่วมสัมมนา หัวข้อ “วิธีเพิ่มพลังทางการเงินสำหรับมนุษย์เงินเดือน” โดยทีมวิทยากรจาก TMB-THANACHART ณ ห้องประชุมบริษัทฯ  • เชาว์เอ็นเนอร์ยี่รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  • Brochure: The Light of Tomorrow

  • อบรมการต่อต้านการคอร์รับชั่นกับพนักงานทุกคนเพื่อให้พนักงานในองค์กรทราบและตระหนักในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบริษัท