• เชาว์เอ็นเนอร์ยี่รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  • Brochure: The Light of Tomorrow

  • อบรมการต่อต้านการคอร์รับชั่นกับพนักงานทุกคนเพื่อให้พนักงานในองค์กรทราบและตระหนักในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบริษัท