เชาว์เอ็นเนอร์ยี่รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยนายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบใบประกาศรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต การรับรองดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้จัดทำนโยบายและวางระบบการควบคุมภายในและมาตรการป้องกันตามแนวทางของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้ผ่านการพิจารณาและให้การรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ใบรับรองนี้จะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการต่อต้านการทุจริตคอรัรัปชั่นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้ลงนามคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยมุ่งหมายที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและคุณธรรม ปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบ