ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 มีทุนจดทะเบียน 760,000,000 บาท ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 570,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company ด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องการลงทุน การผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆโดยบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) เป็นถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด (Premier Solution Company Limited: PSCL) และบริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Chow International Company Limited: CI)

  1. บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด หรือ PSCL PSCL มีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 20,000,000 บาท ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษาพัฒนาและบริหารโครงการพลังงานทดแทนอย่างครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงออกแบบก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์ตลอดจนการบริหารจัดการ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน คือ
    • ขั้นตอนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Development)
    • ขั้นตอนการก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์ (Engineering Procurement and Construction: EPC)
    • การบริหาร การดำเนินการ และซ่อมบำรุง (Operation, Maintenance and Monitoring: OMM)
  2. บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ CI CI มีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 340,000,000 บาท ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทยังเดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องทั้งโครงการในประเทศและต่างประเทศ โดยโครงการในต่างประเทศปัจจุบันมีประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดหลัก เนื่องจากยังต้องการใช้ไฟฟ้าจากโครงการพลังงานทดแทนอีกเป็นจำนวนมาก และบริษัทมีศักยภาพในการขยายธุรกิจเป็นอย่างดี โดยจะดำเนินธุรกิจคู่ขนานกันไปทั้ง 3 รูปแบบ ทั้ง โครงการที่ลงทุนด้วยตัวเองผ่านบริษัทย่อย โครงการที่พัฒนาเพื่อขายให้กับพันธมิตร และโครงการที่ลงทุนร่วมกับพันธมิตร ซึ่งตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปบริษัทจะรับรู้รายได้จากการลงทุนในธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ และสนับสนุนให้ผลประกอบการของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต