ประวัติบริษัท

บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company ด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ โดยบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 76.67 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 221,536,980 บาท

ธันวาคม
 • บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 มีมติให้จัดตั้งบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“CE”) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 221,536,980 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 22,153,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเป็นการปรับโครงการการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
 • CE เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ PSCL จำนวน 71,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 761.38 บาท ราคาซื้อขายเป็นราคายุติธรรมที่ประเมินได้ตามวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด โดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท
 • CE เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ CI จำนวน 1,300,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 128.83 บาท ราคาซื้อขายเป็นราคายุติธรรมที่ประเมินได้ตามวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด โดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท
 • จัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่ 3 บริษัท คือ
  1. บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เยอรมัน จำกัด (“PSGM”) ที่ประเทศเยอรมัน เพื่อการประกันภัยโครงการและประกันประสิทธิภาพของโครงการพลังงานทดแทน
  2. บริษัท ซัน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“Sun”) และ
  3. บริษัท โซล เพาเวอร์ จำกัด (“Sol”) ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรองรับการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
กุมภาพันธ์
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 221,536,980 บาท เป็น 570,000,000 บาท
 • RICI บริษัทร่วมทุนลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิต 27.22 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่าโครงการประมาณ 2,872.30 ล้านบาท
 • บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อยื่นคำขออนุญาตเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
มิถุนายน
 • วันที่ 5 มิถุนายน 2558 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น โครงการโออิตะ ขนาดกำลังการผลิต 3.2604 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
สิงหาคม
 • ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น (ระยะที่ 2) มีขนาดโครงการประมาณ 15 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่าโครงการ 1,215 ล้านบาท
กันยายน
 • วันที่ 10 กันยายน 2558 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น โครงการอิบารากิ ขนาดกำลังการผลิต 1.2 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
 • วันที่ 21 กันายน 2558 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ โครงการโนงะตะ กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ โครงการโคเรียว กำลังการผลิต 1.5 เมกะวัตต์ และโครงการชิบูชิ กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์
พฤศจิกายน
 • วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 โรงไฟฟ้าพลังงงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นฮามาดะ1 กำลังการผลิต 11 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
เมษายน
 • ยืนยันการนำบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
พฤษภาคม
 • ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) โครงการ Hamada1 กำลังการผลิต 11 เมกะวัตต์ ณ เมืองฮามาดะ จังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น
มิถุนายน
 • จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 10 บาท เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น
  เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000 บาท เป็น 760,000,000 บาท โดยชำระแล้วเป็นเงิน 570,000,000 บาท