คณะกรรมการบริษัท

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายจิติพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์ กรรมการ
4. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ กรรมการ
5. นางสาวคู เมน ไว กรรมการ
6. ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ดร. สุทธาภา อมรวิวัฒน์ กรรมการอิสระ