คณะกรรมการบริษัท

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายจิติพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์ กรรมการ
5. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ กรรมการ
6. นางสาวคู เมน ไว กรรมการ
7. ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ