คณะกรรมการชุดย่อย

  • คณะกรรมการตรวจสอบ
  • คณะกรรมการบริหาร
  • คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจิติพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ
3. หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุทธิชัย สุรพัฒน์ กรรมการบริหาร
3. นายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายจิติพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ ประธานกรมการกำกับดูแลกิจการ
2. หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ กรรมการกำกับดูแลกิจการ