Corporate Governance

Document File size Download
Corporate Governance (Thai version) 126 KB. Download
Code of Conduct (Thai version) 197 KB. Download
Affidavit (Thai version) 2.22 MB. Download
Articles of Association (Thai version) 786 KB. Download
Memorandum (Thai version) 28 KB. Download
Anti-Corruption Policy 191 KB. Download
A Declaration of Intent - Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) 36.6 KB. Download


Whistleblower Form
เป็นช่องทางสำหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ การดำเนินธุรกิจแบบไร้จริยธรรม การทุจริต หรือการกระทำผิดต่อคู่ค้าโดยบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลที่รายงานผ่านระบบเป็นความลับและส่งต่อข้อมูลถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง